Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki Wiesław Strach

Załączniki
Załącznik   1.434 MB

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki REMONDIS sp. z o.o.

Załączniki
Załącznik   570.004 KB

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki - stan na dzień 06.07.2018 r.

Załączniki
Załącznik   150.583 KB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Załączniki
Załącznik   391.284 KB

Zarządzenie Nr 0050.41.2018 Wójta Gminy Panki z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Panki i zatwierdzenia regulaminu przetargu

Ogłoszenie wyników w związku z interwencyjnym wykonywaniem usług związanych z wyłapywaniem i transportem do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu gminy Panki w 2018 r.

Załączniki
Załącznik   58.974 KB

Ogłoszenie w sprawie ofert cenowych na interwencyjne wykonywanie usług związanych z wyłapywaniem i transportem do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu gminy Panki w 2018 r. Ogłoszenie w sprawie ofert cenowych na świadczenia usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt w 2018 r. Ogłoszenie w sprawie ofert cenowych na przyjęcie i zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu gminy Panki w 2018 r. Ogłoszenie w sprawie ofert cenowych na odbiór, transport i utylizację zwłok bezdomnych padłych zwierząt na terenie gminy Panki w 2018 r.

Załączniki
Załącznik   306.280 KB

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Załączniki
Załącznik   25.068 KB

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydaniu w dniu 27 października 2017 r.decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOOŚ.4260.49.2017.EJ.6 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Załączniki
Załącznik   693.944 KB

Protokół inwentaryzacyjny z nabycia przez Gminę Panki w drodze komunalizacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Załączniki
Załącznik   269.045 KB

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW

W dniach 9 - 11 sierpnia 2017 r. Urząd Gminy Panki będzie czynny od godz. 6.00 do godz. 13:00. Powodem skrócenia czasu pracy są wysokie temperatury w biurach w Urzędzie Gminy (do 30 °).

Za zaistniałe utrudnienia serdecznie przepraszam.

Wójt Gminy Panki

- Bogdan Praski -

Zarządzenie 0050.54.2017 Wójta Gminy Panki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Panki w dniu 14 sierpnia 2017 r.

Załączniki
Załącznik   203.605 KB

Ogłoszenie o przetargu

Załączniki
Załącznik   51.546 KB

Zarządzenie Nr 0050.45.2015 Wójta Gminy Panki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Panki na okres 5 lat

Zarządzenie Nr 0050.39.2017 Wójta Gminy Panki z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Załączniki
Załącznik   451.384 KB

Zarządzenie Nr 0050.22.2017 Wójta Gminy Panki z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ogłoszonego ustnego drugiego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Panki i zatwierdzenia regulaminu przetargu

Załączniki
Załącznik   895.754 KB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Załączniki
Załącznik   246.698 KB

Zarządzenie Nr 0050.77.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Załączniki
Załącznik   441.380 KB

Ogłoszenie w sprawie ofert cenowych na interwencyjne wykonywanie usług związanych z wyłapywaniem i transportem do schroniska dla bezdomnych zwierząt

Załączniki
Załącznik   35.152 KB

Ogłoszenie w sprawie ofert cenowych na interwencyjne wykonywanie usług związanych z wyłapywaniem i transportem do schroniska dla bezdomnych zwierząt

Załączniki
Załącznik   55.287 KB

Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Załączniki
Załącznik   26.399 KB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Załączniki
Załącznik   45.825 KB

Zawiadomienie-obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Załączniki
Załącznik   433.863 KB

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 od granicy województwa do granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa"

Załączniki
Załącznik   658.032 KB

OGŁOSZENIE w sprawie imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Klub Sportowy Panki

Załączniki
Załącznik   174.357 KB

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Klub Sportowy KS Panki

Załączniki
Załącznik   779.018 KB

ZARZĄDZENIE Nr 0050.49.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych - działek nr ewid. 170/8, i cz. działki o nr ewid. 173/1, przeznaczonych od dzierżawy na okres 10 lat i 5 lat w drodze przetargu, położonych w miejscowości Panki

Załączniki
Załącznik   686.651 KB

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Panki na okres 5 lat

Załączniki
Załącznik   437.091 KB

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w związku z zakończeniem postępowania dowodowego w sprawie wniosku o decyzję środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 od granicy województwa do granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa"

Załączniki
Załącznik   656.879 KB

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 od granicy województwa do granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa"

Załączniki
Załącznik   658.152 KB

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w Gminie Panki

Załączniki
Załącznik   291.969 KB

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w Katowicach w związku z powiadomieniem Republiki Czeskiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany".

Załączniki
Załącznik   357.392 KB

Zawiadomienie-obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Załączniki
Załącznik   300.988 KB

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Panki na okres 5 lat

Załączniki
Załącznik   420.248 KB

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Panki, przeznaczonych do najmu w drodze przetargu

Załączniki
Załącznik   39.848 KB

Formularz dla ambasadorów pszczół

Załączniki
Załącznik   1.216 MB

OGŁOSZENIE w sprawie podziału nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym na terenie Gminy Panki.

Załączniki
Załącznik   243.247 KB

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym.

obrazek
Załączniki
Załącznik   75.471 KB

Ogłoszenie dot. wyników zapytania ofertowego za świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Panki

Załączniki
Załącznik   155.937 KB

Ogłoszenie dot. wyników zapytania ofertowego za wyłapywanie i odwiezienie, umieszczenie bezdomnych zwierząt i utrzymanie w schronisku

Załączniki
Załącznik   197.783 KB

Ogłoszenie w sprawie ofert cenowych na interwencyjne wykonywanie usług związanych z wyłapywaniem i transportem do schroniska dla bezdomnych zwierząt

Załączniki
Załącznik   257.704 KB

Nabór do zawodowej służby wojskowej

obrazek

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Załączniki
Załącznik   184.040 KB

Prace związane z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu-informacja.

obrazek

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

Załączniki
Załącznik   447.979 KB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowioskowych uwarunkowaniach

Załączniki
Obwieszczenie   409.371 KB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowioskowej

Załączniki
Obwieszczenie   32.366 KB

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Panki, działki nr 130/2, 130/3, 206 na okres 10 lat

Załączniki
Załącznik   646.457 KB

Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Panki z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych - działek nr: 130/2, 130/3, 206 przeznaczonych od dzierżawy na okres 10 lat, w drodze przetargu, położonych w miejscowości Kawki

Załączniki
Załącznik   1.135 MB

Lokalizator burz - link. Uwaga: pobieranie może odbyć się jedynie przez urządzenie mobilne z Androidem

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.stormtec

Aplikacja pozwala na bieżące śledzenie powstających i istniejących komórek burzowych na terenie Polski oraz w strefach nadgranicznych. W odróżnieniu od innych dostępnych narzędzi StormTec korzysta z danych z dwunastu detektorów burzowych nowej generacji zainstalowanych na terenie Polski. Dzięki aplikacji możemy bardzo dokładnie monitorować warunki sprzyjające powstawaniu burzy oraz same burze. Oprócz położenia komórek burzowych uzyskujemy także informacje o rodzaju wyładowań (IC - wyładowanie chmura-chmura; CG - wyładowanie chmura-ziemia), a także intensywności burzy oraz dokładną statystykę występujących zjawisk. Aplikacja idealna jest dla służb kryzysowych, żeglarzy, przewodników górskich, turystów a także entuzjastów meteorologii.

Zarządzenie NR 2/2014 Wójta Gminy Panki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru upomnienia dla zaległości podatkowych

Załączniki
Załącznik   303.179 KB