główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren Gminy Panki, dla miejscowości: Janiki, Aleksandrów, Zwierzyniec III, Ślusarze, Konieczki, Praszczyki (od strony Kałmuków), Kałmuki.

Panki, dnia 12.12.2005 r.

Nr 3450/6/2005

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY PANKI

 

42-140 Panki, ul. Tysiąclecia 5, woj. śląskie; tel./fax. /34/ 317 90 35, 317 90 62

 

 

 

o  g  ł  a  s  z  a

p r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y   n a

 

Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren Gminy Panki, dla miejscowości: Janiki, Aleksandrów, Zwierzyniec III, Ślusarze, Konieczki, Praszczyki (od strony Kałmuków), Kałmuki

 

 

Zakres usługi:                                            -    określone w specyfikacji istotnych warunków                         zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia:                -    do 31.03.2007 r.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie     -    cena  (koszt) – 100%

 

Formularz oferty  oraz S.I.W.Z.        -   Urząd Gminy w Pankach,

można odebrać w siedzibie                          ul. Tysiąclecia 5, pok. nr 11

Zamawiającego

             

Uprawnieni do kontaktów z oferentami  -    Jolanta Wydmuch

                                                                      inspektor, pok. nr 11, tel. /34/ 317 90 35 w. 32                       

 

Termin i miejsce składania ofert /w zamkniętych kopertach/ -  do 29.12.2005 r. godz. 1000, -                             

                                                                                           siedziba Zamawiającego - sekretariat.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia -  29.12.2005 r. o godz. 1000  w Urzędzie Gminy w Pankach –      

                                                sala konferencyjna.

 

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

 

 

                                                                                 

                                                                                      Wójt Gminy Panki

                                                                                  /-/ Zbigniew Wydmuch

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na dostawę nawozu wapniowo-węglanowego dla rolników z terenu Gminy Panki

                                                                                              Panki, dnia 15.11.2005 r.

Nr 3450/5/2005

 

 

WÓJT GMINY PANKI

 

42-140 Panki, ul. Tysiąclecia 5, woj. śląskie; tel./fax. /34/ 317 90 35, 317 90 62

 

 

o  g  ł  a  s  z  a

p r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y   n a

 

Dostawę nawozu wapniowo-węglanowego dla rolników z terenu Gminy Panki

 

 

Zakres dostawy:                                  -    określone w specyfikacji istotnych warunków                         zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia:                   -    do 31.12.2005 r.

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie      -    cena  (koszt) – 100%

 

Formularz oferty  oraz specyfikację         -   Urząd Gminy w Pankach,

można odebrać w siedzibie                          ul. Tysiąclecia 5, pok. nr 14

Zamawiającego

             

Uprawnieni do kontaktów z oferentami   -    Danuta Włodarska

                                                                      podinspektor, pok. nr 14, tel. /34/ 317 90 35 w. 21                       

 

Termin i miejsce składania ofert /w zamkniętych kopertach/ -  do 01.12.2005 r. godz. 1000, -                             

                                                                                           siedziba Zamawiającego - sekretariat.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia -  01.12.2005 r. o godz. 1000  w Urzędzie Gminy w Pankach –       

                                                sala konferencyjna.

 

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

 

 

                                                                                  /-/ Zbigniew Wydmuch

                                                                                      Wójt Gminy Panki

 

 

 

artykuł nr 3

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Panki, dnia 07.10.2005 r.

 

 

 

L. Dz. 3450/3/2005

 

 

 

                                                                      

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia Wójta Gminy Panki o przetargu nieograniczonym z dnia 12.07.2005 r., opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 180 z dnia 19.08.2005 r., na stronie internetowej www.bip.panki.akcessnet.net oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Panki na zadanie: „Pawilon sportowy na Boisku Sportowym w Pankach, 42-140 Panki, ul. Częstochowska, nr ewidencyjny działki 903”, uprzejmie informuję, że w dniu 07.10.2005 r. Komisja Przetargowa zakończyła postępowanie                      w przedmiotowej sprawie i wybrano ofertę wycenioną na kwotę 424.963,82 zł brutto.

         Powyższą ofertę złożyła firma:

                  

         Budowlano – Wytwórcza Spółdzielnia Pracy

         ZAKŁAD BUDOWNICTWA

         ul. Długosza 101

         42-100 Kłobuck

 

 

 

/-/ Zbigniew Wydmuch

   Wójt Gminy Panki

artykuł nr 4

Przetarg niograniczony na wykonanie "Remontu oświetlenia ulicznego w Gminie Panki finansowanego z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej uzyskanych po jego przeprowadzeniu."

3450/4/2005

Panki, 2005-09-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

„Remont oświetlenia ulicznego w Gminie Panki finansowany z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej uzyskanych po jego przeprowadzeniu.”

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Panki

ul. Tysiąclecia 5

42-140 Panki

www.bip.panki.akcessnet.net

ug-panki@list.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 07:30 - 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ można uzyskać w pok. nr 14 w Urzędzie Gminy w Pankach na wniosek zainteresowanego do dnia 10.11.2005 r., cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 20,00 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji istotnych możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Panki polegającego na wymianie istniejących opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne wraz z wysięgnikami – 530 kpl.

5) Termin wykonania zamówienia: 31.03.2006

6) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

7) Informacja na temat wadium:

5.000,00 zł

8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                                  | Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

|Cena                                                                                     |  70 %    |

|Warunki płatności wynagrodzenia – ilość rat                           |  20 %    |

 miesięcznych w wysokości nie przekraczającej

oszczędności w zużyciu energii elektrycznej,

uzyskanych po przeprowadzeniu remontu,

bez angażowania dodatkowych środków z budżetu Gminy

|Długość okresu gwarancji                                                      | 10 %     |

---------------------------------------------------------------------------

9) miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Panki

ul. Tysiąclecia 5

42-140 Panki

Pokój nr 14

do dnia 2005-11-14 do godz. 12:00

11) termin związania ofertą

okres 60 dni , tj. do dnia 2006-01-13

12) Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Prezesowi UZP dnia 2005-09-21

____________________________________

Wójt Gminy Panki

/-/ mgr inż. Zbigniew Wydmuch

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na zadanie "PAWILON SPORTOWY na Boisku Sportowym w Pankach, 42-140 Panki,ul. Częstochowska, nr ewidencyjny działki 903"

3450/3/2005

Panki, 2005-08-09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

PAWILON SPORTOWY na Boisku Sportowym w Pankach, 42-140 Panki, ul. Częstochowska, nr ewidencyjny działki 903

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Panki

ul. Tysiąclecia 5

42-140 Panki

www.bip.panki.akcessnet.net

ug-panki@list.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 07:30 - 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ można uzyskać w pok. nr 14 w Urzędzie Gminy w Pankach na wniosek zainteresowanego,  cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 20,00 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są następujące prace:

Roboty ogólnobudowlane, Instalacja elektryczna, Instalacje sanitarne, Przyłącza do budynku: elektroenergetyczne i wod-kan

45.21.22.00-8

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 15.08.2006

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

- Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zrealizował w latach 2002-2005 minimum 2 roboty budowlane o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł każda

- Wykonawca posiada w okresie ostatnich trzech lat (2002, 2003, 2004) średnio roczne obroty netto w wysokości nie mniejszej niż dwukrotność oferowanej ceny oraz dodatni wynik finansowy

- Wykonawca zatrudnia w ramach personelu kluczowego przewidzianego do wykonania zamówienia osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zdolne do wykonania zamówienia, w tym 1 kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

8) Informacja na temat wadium:

5.000,00 zł

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                      | Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

|Cena                                                         |100 %    |

---------------------------------------------------------------------------

 10) miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Panki

ul. Tysiąclecia 5

42-140 Panki

Pokój nr 14

do dnia 2005-09-30 do godz. 11:00

11) termin związania ofertą

okres 60 dni , tj. do dnia 2005-11-28

12) Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Prezesowi UZP dnia 2005-08-09

____________________________________

Gmina Panki