PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

pokój nr 14 tel. 0(prefiks)34 317 90 35 wew. 27 Potrzebne dokumenty - wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału Załączniki:

  • 2 egzemplarze mapy zasadniczej ze wstępnym projektem podziału nieruchomości wydane przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku.
  • Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (akt własności ziemi – aktualny odpis księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienie sądu).
  • Wypis z rejestru ewidencji gruntów (Starostwo Powiatowe w Kłobucku).
  • Fragment mapy ewidencyjnej.
  • Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu działki lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeśli była wydana przed złożeniem wniosku.
  • Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
  • Wykaz zmian gruntowych.
  • Wykaz synchronizacji, jeśli oznaczenie działki gruntu w Katastrze nieruchomości jest inne niż w Księdze Wieczystej.
  • Mapę z projektem podziału.
  • Termin załatwienia sprawy - 30 dni od złożenia wniosku o wydanie postanowienia, - 30 dni od złożenia wniosku o wydanie decyzji Opłaty skarbowe nie ma opłaty Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22 za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.