Zarejestrowanie działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty: - Wniosek o zgłoszenie działalności gospodarczej. Termin załatwienia sprawy: - do 14 dni. Opłata administracyjna: - 100 zł za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
U W A G I:
I . Opłata: 1. Opłata stała za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wynosi 100,00 zł , natomiast od wydania zmiany w zaświadczeniu o wpisie wynosi kwotę 50,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 14.11.2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 art. 7a pkt 3) II. Odbiór zaświadczenia 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji odbiera osobiście wnioskodawca, okazując dowód osobisty lub osoba posiadająca upoważnienie podpisane przez wnioskodawcę oraz swój i jego dowód osobisty III. Jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o wpis do ewidencji prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej wówczas: - wniosek o wpis do ewidencji powinien złożyć każdy ze wspólników jako osoba fizyczna nadmieniając jedynie, że prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej (wynika to z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej zgodnie z którym za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej). Oznacza to, że przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej, nie zaś spółka cywilna, - zaświadczenie o wpisie do ewidencji będzie wydane każdemu ze wspólników spółki cywilnej. IV. Termin wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji 1. 14 dni od daty zgłoszenia.