główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawowe informacje

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Panki jest obowiązany udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie, znajdujące się w posiadaniu Urzędu Gminy w Pankach.

Sposób udostępniania

Informacje dotyczące środowiska i jego ochrony udostępnia się na pisemny wniosek.
W sytuacjach, kiedy udostępniana informacja nie wymaga wyszukiwania mogą być one przekazywane w formie ustnej.
Wójt Gminy Panki nie udostępnia informacji, jeżeli ich udostępnienie mogłoby naruszyć przepisy o ochronie danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późniejszymi zmianami), oraz nie udostępnia informacji dotyczących:
1) spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania,
2) spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli udostępnienie mogłoby naruszyć te prawa,
3) dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu,
4) dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie środowiska,
Wójt Gminy Panki może:
1) odmówić udostępnienia informacji, jeżeli:
a) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania lub przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się,
b) wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny,
2) na uzasadniony wniosek przekazującego informacje, wyłączyć z udostępniania dane o wartości handlowej, w tym zwłaszcza dane technologiczne, o ile ich ujawnienie mogłoby pogorszyć jego konkurencyjną pozycję.
Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji.
Nie można odmówić udostępnienia informacji dotyczącej:
1) ilości i rodzajów pyłów lub gazów wprowadzanych do powietrza oraz miejsca ich wprowadzania,
2) stanu, składu i ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz miejsca ich wprowadzania,
3) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz miejsca ich wytwarzania,
4) poziomu emitowanego hałasu,
5) poziomu emitowanych pól elektromagnetycznych.
Publicznemu udostępnieniu podlegają dokumenty i dane określone w art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami)
Wójt Gminy Panki jest obowiązany udostępnić informację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Ww. termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.
Dokumenty, o których dane zamieszczane są w publicznie dostępnych wykazach, udostępnia się w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji.
Jeżeli jest możliwe oddzielenie części informacji podlegającej wyłączeniu z udostępniania, Wójt udostępnia pozostałą część informacji.
Wójt Gminy Panki, udostępniając informacje przekazane przez osoby trzecie, wskazuje źródło ich pochodzenia.
Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie Urzędu Gminy w Pankach dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
Za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie Wójt Gminy Panki pobiera opłatę w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.


Wykaz dokumentów, danych i informacji podlegających publicznemu udostępnieniu

1. Projekty programów oraz programy ochrony środowiska.
2. Wnioski o wydanie decyzji oraz decyzje i postanowienia w zakresie:
1) zatwierdzania programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
2) prowadzenia działalności w obrębie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
3) usuwania drzew lub krzewów,
4) o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni oraz wycięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia,
5) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
6) w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
3. Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami oraz dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów,
4. Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
5. Prognozy oddziaływania na środowisko,
6. Opracowania ekofizjograficzne,
7. Przeglądy ekologiczne,
8. Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
9. Inne informacje w postaci dokumentów, danych gromadzonych w szczególności w formie pisemnej, wizualnej, fonicznej lub baz danych na innych nośnikach, dotyczące:
1) stanu elementów przyrodniczych i ich wzajemnego oddziaływania,
2) emisji oraz działań i środków wpływających lub mogących wpływać negatywnie na środowisko,
3) wpływu stanu środowiska na zdrowie i warunki życia ludzi oraz na dobra kultury,
4) działań oraz środków w szczególności administracyjnych i ekonomicznych, mających na celu ochronę środowiska,
5) planów, programów oraz analiz finansowych, związanych z podejmowaniem rozstrzygnięć istotnych dla ochrony środowiska.


Koszty udostępniania

Koszty udostępniania informacji o środowisku ustalone zostały na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. Nr 50, poz. 435)
Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów. Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów opłata ulega zwiększeniu o 0,5 zł za każdy kolejny dokument.
A. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4) wynoszą
1) 0,30 zł za stronę kopii czarno-białej;
2) 2,50 zł za stronę kopii kolorowej.
B. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych:
1) w formacie 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt A, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;
2) w formacie 420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt A, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;
3) w formacie 594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt A, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;
4) w formacie 841 mm x 1.189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt A, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16,
5) dla celów nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej pobiera się opłaty, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 0,5.
C. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych "Poczty Polskiej" za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej, zwiększoną o:
1) 2 zł - w przypadku kopii dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii;
2) 5 zł - w przypadku kopii dokumentów lub danych na nośniku elektronicznym dostarczonym przez wnioskodawcę.
D. Opłaty uiszcza się, po ich ustaleniu na właściwy rachunek bankowy urzędu, a w przypadku wymienionym w pkt C przy odbiorze przesyłki.
E. Przesłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w pkt A i B.