artykuł nr 1

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Panki, gminy Panki