artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki, obszarów w obrębach Aleksandrów i Janiki oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu