Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   565.311 KB

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU

Informacja

INFORMUJĘ, ŻE OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WYSYPYWANIA ŚMIECI NA DZIAŁKĘ NR 222/2 W PANKACH PRZY UL. ŁĄKOWEJ TJ. DZIAŁKA W SĄSIEDZTWIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ, ŻE MOŻNA WYSYPYWAĆ CZYSTY GRUZ LUB ZIEMIĘ.

Urszula Bujak

Wójt Gminy Panki

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

Załączniki
Załącznik   20.800 KB

Informacja dla mieszkańców Gminy Panki dotycząca segregacji odpadów komunalnych

Załączniki
Załącznik   546.640 KB

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY PANKI ZA 2018 ROK

Załączniki
Załącznik   34.826 KB

Kurenda o odbiorze odpadów AGD i RTV

Załączniki
Załącznik   226.295 KB

Kurenda o odbiorze odpadów wielkogabarytowych.

Załączniki
Załącznik   202.298 KB

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w Gminie Panki na dzień 01.03.2019

Załączniki
Załącznik   476.009 KB

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZA II KWARTAŁ 2019 ROKU

Zarządzenie Nr 0050.24.2019 Wójta Gminy Panku z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Załączniki
Załącznik   1.391 MB

Sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA IV KWARTAŁ 2018 R.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w Gminie Panki na dzień 07.08.2018 r.

Załączniki
Załącznik   415.287 KB

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   604.559 KB

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki - stan na 07.08.2018 r.

Załączniki
Załącznik   151.617 KB

Zawiadomienie o terminie składania wniosków

Załączniki
Załącznik   419.991 KB

Decyzje zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   1.442 MB
Załącznik   570.481 KB
Załącznik   1.445 MB

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA III KW.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w Gminie Panki na dzień 25.05.2018 r.

Załączniki
Załącznik   421.780 KB

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w Gminie Panki na dzień 23.05.2018 r

Załączniki
Załącznik   457.409 KB

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w Gminie Panki na dzień 23.04.2018 r

Załączniki
Załącznik   456.729 KB

KURENDA ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Załączniki
Załącznik   245.368 KB

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY PANKI ZA 2017 ROK

Załączniki
Załącznik   31.112 KB

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA OKRES KWIECIEŃ - CZERWIEC 2018 R.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA GRUDZIEŃ 2017 R. I I KWARTAŁ 2018 R.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA OKRES 10-11/2017

Zarządzenie Nr 0050.42.2017 Wójta Gminy Panki z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 0050.42.42.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 5 września 2016 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Załączniki
Załącznik   243.618 KB

Postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Załączniki
Załącznik   19.388 KB

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w Gminie Panki na dzień 31.07.2017 r

Załączniki
Załącznik   493.491 KB

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA OKRES 07-09/2017

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

Załączniki
Załącznik   13.995 KB

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 rok

Załączniki
Załącznik   3.119 MB

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA OKRES 04-06/2017

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

Załączniki
Załącznik   18.393 KB

Ewidencja zbiorników bezodpływowych - INFORMACJA

Załączniki
Załącznik   16.330 KB

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA OKRES 01-03/2017

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń

Załączniki
Załącznik   133.113 KB

WZÓR KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w Gminie Panki na dzień 15.05.2017 r

Załączniki
Załącznik   502.641 KB

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2015 rok

Załączniki
Załącznik   28.918 KB

Zarządzenie Nr 0050.42.2016 Wójta Gminy Panki z dnia 5 września 2016 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Załączniki
Załącznik   236.563 KB

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA OKRES 10-12/2016

Osiągnięte poziomu recyklingu w 2015 r.

Załączniki
Załącznik   17.985 KB

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA OKRES 07-09/2016

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w Gminie Panki na 31.05.2016 r.

Załączniki
Załącznik   464.896 KB

Postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Załączniki
Załącznik   19.176 KB

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w Gminie Panki na dzień 25.04.2016 r

Załączniki
Załącznik   464.598 KB

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA OKRES 02-06/2016

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w Gminie Panki na dzień 23.12.2015 r.

Załączniki
Załącznik   451.853 KB

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w Gminie Panki na 17.09.2015

Załączniki
Załącznik   446.422 KB

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY PANKI ZA 2014 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM ROKU 2013

Załączniki
Załącznik   3.934 MB

Osiągnięte poziomy recyklingu w 2014 r.

Załączniki
Załącznik   15.674 KB

Osiągnięte poziomy recyklingu w 2013 r.

Załączniki
Załącznik   15.446 KB

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w Gminie Panki na dzień 27.01.2015 r.

Załączniki
Załącznik   347.897 KB

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w Gminie Panki na dzień 03.11.2014 r.

Załączniki
Załącznik   347.974 KB

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w Gminie Panki na dzień 16.10.2014 r.

Załączniki
Załącznik   346.025 KB

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w Gminie Panki na dzień 10.10.2014 r.

Załączniki
Załącznik   322.502 KB

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Załączniki
Załącznik   396.943 KB

OŚWIADCZENIE

Załączniki
Załącznik   378.771 KB

ZEZWOLENIE

Załączniki
Załącznik   336.390 KB

REGULAMIN PSZOK

Załączniki
Załącznik   2.142 MB

Informacja dotycząca składania deklaracji

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy !

Od dnia 1 lipca 2013 roku zmienią się zasady zawierania umów i pobierania opłat za odbieranie odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości zamieszkałych nie będą zawierać umów z przedsiębiorcą odbierającym odpady tylko będą wnosić opłatę do gminy, która zapewni prawidłowy odbiór odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych. Gmina zorganizuje przetarg i wybierze przedsiębiorcę, który będzie odbierał odpady od właścicieli nieruchomości.

Dotychczas obowiązujące umowy na odbiór nieczystości stałych (dla nieruchomości zamieszkałych) należy wypowiedzieć na piśmie do końca marca. Druk wypowiedzenia dostępny jest u Sołtysów, w Urzędzie Gminy pok. nr 11 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Panki (zakładka - Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi).

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Panki, stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty wynoszącej 6,00 zł miesięcznie jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny lub 12,00 zł miesięcznie jeżeli odpady nie będą segregowane.

Termin wniesienia pierwszej opłaty ustala się do dnia 31 lipca 2013 r.

Opłaty będą uiszczane miesięcznie w terminie do ostatniego dnia miesiąca.

Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach kwartalnych, w terminie do ostatniego dnia miesiąca rozpoczynającego dany kwartał kalendarzowy.

Opłaty będą przekazywane na konto bankowe Gminy Panki nr 21 8248 1012 1101 0000 0013 0001.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do Mieszkańców Gminy Panki oraz Zarządców budynków wielorodzinnych o wypełnienie i przekazanie do Urzędu Gminy w Pankach pok. nr 15 lub do Sołtysów, załączonej deklaracji wraz z informacją dodatkową w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2013 r.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Uwaga.

Uchwały w sprawie nowego systemu odpadów komunalnych dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Załączniki:

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Informacja dodatkowa.

3. Wzór wypowiedzenia umowy.

/-/ Bogdan Praski

Wójt Gminy Panki

Załączniki
Deklaracja   107.729 KB
Informacja dodatkowa   8.171 KB
Wzór wypowiedzenia umowy   48.000 KB

Uchwały podjęte w związku z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami

Informacja dla mieszkańców

obrazek