artykuł nr 46

WZÓR KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

artykuł nr 47

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

artykuł nr 48

ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

artykuł nr 49

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY PANKI ZA 2014 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM ROKU 2013

artykuł nr 50

Informacja dotycząca składania deklaracji

  Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

 Szanowni Mieszkańcy !

  Od dnia 1 lipca 2013 roku zmienią się zasady zawierania umów i pobierania opłat za odbieranie odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości zamieszkałych nie będą zawierać umów z przedsiębiorcą odbierającym odpady tylko będą wnosić opłatę do gminy, która zapewni prawidłowy odbiór odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych. Gmina zorganizuje przetarg i wybierze przedsiębiorcę, który będzie odbierał odpady od właścicieli nieruchomości.

Dotychczas obowiązujące umowy na odbiór nieczystości stałych (dla nieruchomości zamieszkałych) należy wypowiedzieć na piśmie do końca marca. Druk wypowiedzenia dostępny jest u Sołtysów,   w Urzędzie Gminy pok. nr 11 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Panki (zakładka - Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi).

    Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Panki, stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty wynoszącej  6,00 zł miesięcznie jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny lub 12,00 zł miesięcznie jeżeli odpady nie będą segregowane.

Termin wniesienia pierwszej opłaty ustala się do dnia 31 lipca 2013 r.

Opłaty będą uiszczane miesięcznie w terminie do ostatniego dnia miesiąca.

Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach kwartalnych, w terminie do ostatniego dnia miesiąca rozpoczynającego dany kwartał kalendarzowy.

Opłaty będą  przekazywane na konto bankowe Gminy Panki nr 21 8248 1012 1101 0000 0013 0001. 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do Mieszkańców Gminy Panki oraz Zarządców budynków wielorodzinnych o wypełnienie i przekazanie do Urzędu Gminy w Pankach pok. nr 15 lub do Sołtysów, załączonej deklaracji wraz z informacją dodatkową w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2013 r.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych na nieruchomościach   o podobnym charakterze.

Uwaga.

Uchwały w sprawie nowego systemu odpadów komunalnych dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Załączniki:

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Informacja dodatkowa.

3. Wzór wypowiedzenia umowy.

                                                                              /-/ Bogdan Praski

                                                                              Wójt Gminy Panki