artykuł nr 11

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie ?Panki: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki