Uchwała Rady Gminy Panki Nr XV/122/04 z dnia 3 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Panki w 2005 roku.

UCHWAŁA NR XV/122/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 3 listopada 2004 roku

w sprawie: ustalenia regulaminów określających zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń
                        i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych
jednostkach organizacyjnych
                  na terenie Gminy Panki w 2005 roku
.

             

                        Na podstawie art. 18 ust.12 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 3 i 7 ustawy
z dnia
26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.)
oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 39,
poz. 455, z późniejszymi zmianami) w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli, sposobu obliczania
wysokości stawki wynagrodzenia za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk, oraz dodatkowych zadań i zajęć
uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku
motywacyjnego, wykazu trudnych
i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczania
okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat

Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

§ 1.

Uchwala się regulaminy określające wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzeń i nagród.

  1. Regulamin określający przyznawanie dodatku za wysługę lat – Załącznik nr 1.
  2. Regulamin określający dodatek motywacyjnego – Załącznik nr 2.
  3. Regulamin określający dodatek funkcyjny – Załącznik nr 3.
  4. Regulamin określający dodatki za warunki pracy – Załącznik nr 4.
  5. Regulamin określający wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw – Załącznik nr 5.
  6. Regulamin nagród – Załącznik nr 6.
  7. Regulamin dodatków socjalnych tzw. dodatku mieszkaniowego i wiejskiego – Załącznik nr 7.

§ 2.

Wysokość dodatków i nagród dla dyrektorów ustala Wójt Gminy Panki a dla nauczycieli dyrektor.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc: Uchwała Nr 27/V/2000 Rady Gminy Panki z dnia 28 września 2000 roku w sprawie: ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Panki dodatków do wynagrodzenia i nagród oraz Uchwała Nr17/VI/ 2002 Rady Gminy Panki z dnia 26 września 2002 roku w sprawie: przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki
Załącznik   22.500 KB
Załącznik   34.000 KB
Załącznik   24.500 KB
Załącznik   33.000 KB
Załącznik   29.000 KB
Załącznik   26.000 KB
Załącznik   34.500 KB

Uchwała Rady Gminy Panki Nr XV/121/04 z dnia 3 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy.

UCHWAŁA NR XV/121/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 3 listopada 2004 roku

w sprawie: ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142 ) poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku
z art. 42 ust.7 pkt.3
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami )
po uzyskania opinii Kuratora Oświaty

Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

§ 1.

Ustala się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dla logopedy na 20 godzin.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Uchwała Rady Gminy Panki Nr XV/120/04 z dnia 3 listopada 2004 roku w sprawie przedstawiciela Gminy Panki do Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ w Kłobucku.

UCHWAŁA NR XV/120/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 3 listopada 2004 roku

w sprawie: przedstawiciela Gminy Panki do Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ w Kłobucku.

Na podstawie art.18, ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami)
o r a z art.45, ust.1,pkt.2,lit.”b”ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r. o Zakładach Opieki Zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz.408; z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy u c h w a l a co następuje :

§ 1.

Przedstawicielem Rady Gminy do Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ w Kłobucku, zost wybrany Pan JAN PSUJ.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr III/24/2002 Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przedstawiciela SP ZOZ w Kłobucku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Rady Gminy Panki Nr XV/119/04 z dnia 3 listopada 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczenia przynależnego wraz z udziałem w gruncie.

UCHWAŁA NR XV/119/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 3 listopada 2004 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczenia przynależnego wraz z udziałem w gruncie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym(t.j. Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ; z późniejszymi zmianami)
w związku z art. 13 ust.1 i art.37 ust.2,
pkt 6, ustawyz dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543;
z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Panki u c h w a l a co następuje :

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Państwa Edwarda i Grażyny małżonków Antończak
zamieszkałych Mikołów ul. Żwirki i Wigury 53c/38, będących właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w Pankach
przy ulicy 1 Maja 10/4, pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy nr 4A o powierzchni 17.75 m2 mieszczącej się
w budynku wielomieszkaniowym położonym w Pankach, przy ulicy 1 Maja nr 10, wraz z udziałem 0,002873
w nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 439/7 o powierzchni 1,9696 ha, opisanej
w księdze wieczystej Kw Nr 30701,
w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej piwnicy,
będącej ich własnością
.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Rady Gminy Panki Nr XV/118/04 z dnia 3 listopada 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego na zadanie inwestycyjne.

UCHWAŁA NR XV/118/04

RADY GMNY PANKI

z dnia 3 listopada 2004 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu pomostowego na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach
programu SAPARD w roku 2004.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. “c” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591; z późniejszymi zmianami) o r a z art.48 ust.1 pkt 2 i art.49 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz.148)

Rada Gminy u c h w a l a co następuje :

§ 1.

Zaciągnąć kredyt pomostowy w wysokości 86.487 zł.(słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt
siedem złotych),na zadanie inwestycyjne
- pn. “Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 0841017
relacji Janiki - Ślusarze - Zwierzyniec III w km. od 0 + 635 do 1 + 820 w miejscowości Ślusarze,
gmina Panki”,
realizowane w ramach programu SAPARD w roku 2004.

§ 2.

Ustala się spłatę zaciągniętego kredytu z dochodów własnych gminy w terminie do 31 stycznia 2005 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała Rady Gminy Panki Nr XV/117/04 z dnia 3 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.

UCHWAŁA NR XV/117/04

RADY GMINY PANKI

z dnia 3 listopada 2004 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku
Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami)
oraz art. 124,art.128 ust.2 pkt.1, art.134,ust.3
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15,
poz.148 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY u c h w a l a co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych jak niżej:

w zł.

Dział

Nazwa

Określenie źródła dochodu

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

600

Transport

i łączność

- dotacja ze środków w ramach

Funduszu SAPARD

92.541

---

§ 2.

Zwiększyć plan przychodów o kwotę 92.541 zł

Paragraf 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 3.

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych jak niżej:

w zł.

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenia

Zwiększenia

600

Transport i łączność

35.984,-

---

60014

Drogi publiczne powiatowe

27.930,-

---

w tym:

wydatki majątkowe

27.930,-

---

60016

Drogi publiczne gminne

8.054,-

---

w tym:

wydatki majątkowe

6.054,-

---

750

Administracja publiczna

---

31.984,-

75023

Urzędy gmin

---

31.984,-

754

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

---

4.000,-

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

---

4.000,-

801

Oświata i wychowanie

17.700,-

20.700,-

80101

Szkoły podstawowe

---

12.000,-

80104

Przedszkola

2.000,-

2.700,-

80110

Gimnazja

15.700,-

1.000,-

80113

Dowożenie uczniów do szkół

---

5.000,-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

14.000,-

11.000,-

85401

Świetlice szkolne

14.000,-

11.000,-

OGÓŁEM

67.684,-

67.684,-

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.