artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Panki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki, dla obszarów w obrębach Aleksandrów, Janiki, Kałmuki, Kawki, Konieczki, Kostrzyna, Koski i Praszczyki oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki przyjętego Uchwałą Nr 27.193.2021 Rady Gminy Panki z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Panki

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki, obszarów w obrębach Aleksandrów i Janiki oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu

artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Panki o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla obszarów w obrębach Aleksandrów, Cyganka, Kawki, Janiki, Panki, Zwierzyniec III i Żerdzina zgodnie z uchwałą Nr 50.337.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki, dla obszarów w obrębach Aleksandrów, Cyganka, Kawki, Janiki, Panki, Zwierzyniec III i Żerdzina.

artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Panki o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla obszarów w obrębach Aleksandrów, Jaciska, Janiki, Kawki, Konieczki, Panki, Praszczyki, Zwierzyniec III, zgodnie z Nr 50.336.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki, dla obszarów w obrębach Aleksandrów, Jaciska, Janiki, Kawki, Konieczki, Panki, Praszczyki, Zwierzyniec III.